Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 15. marts 2018,

kl. 19:00 på Ulkebøl Forsamlingshus, med følgende dagsorden.


A. Bestyrelsens beretning.

B. Forelæggelse af årsregnskab og værdiansættelse

C. Forelæggelse af budget og boligydelse

D. Bestyrelsens forslag:

E. Indkomne forslag:

F. Valg af bestyrelse.

Efter tur afgår:

Formand: Kirsten Madsen (modtager genvalg)

Sekretær: Ruth Axelsen (modtager ikke genvalg)

G. Valg af 2 suppleant

Nuværende: Claus Petersen

H. Valg af pengeinstitut.

Nuværende: Sydbank.

I. Valg af revisor.

Nuværende: Revisions- & Regnskabskontoret ApS

J. Eventuelt.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden

(Præstegårdsvej 90) i hænde senest den 7. marts 2018, i form af en

skriftlig henvendelse i postkassen ved vejen, og ikke pr. mail.

Har du spørgsmål til regnskabet, kontakt da kassereren (Præstegårdsvej 92).
Der var mødt 29 personer, heraf 27 stemmeberettigede 2 fuldmagter.

Dagsorden i henhold til udsendte indkaldelse.

Kirsten Madsen bød velkommen.
Klaus Petersen var dirigent.

Bestyrelsens beretning: beretningen blev fremlagt af Kirsten Madsen: Godkendt

Forelæggelse af regnskab, Susanne Jørgensen gennemgik regnskabet,
ny salgspris 414.515: Godkendt

Forelæggelse af budget,Susanne Jørgensen gennemgik budget,
husleje kr. 4.700: Godkendt

Udskiftning af skydedøre : Kirsten Madsen fremlagde foreslaget:
Skydedøre til i alt kr. 605.000 tages af vore henlæggelse blev godkendt

Egon fremlagde forslaget, om 5 bestyrelsesmedlemmer
jf. Vor vedtægter: § 25,stk 2, bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter
generalforsamlingens bestemmelse.

Alice fremlagde forslaget, om nabohjælp: beslutning,
beboerne melder sig selv ind.

Valg til bestyrelsen:
Kirsten Madsen blev genvalgt som formand
Erik Justesen blev valgt for 1 år

Valg af 2 suppleant
1. suppleant: Klaus Petersen
2. suppleant: Norma Caspersen

Valg af pengeinstitut: Sydbank genvalgt

Valg af revisor: Revisions- Regnskabskontoret ApS genvalgt

Eventuelt:
Snerydning på stier ved det grønne område
jf. vedtægter: § 9 stk 2, det er de husstande i nr. 98 og 100, som skal holde stien
omkring deres hus.

Bestilling af maskiner og håndværkere, må kun foretages efter
accept fra bestyrelsen.

Stor tak til Kirsten Madsen og Susanne Jørgensen, Fra Else Petersen.

Sønderborg den 20. marts 2018


Klaus Petersen
Dirigent

Susanne Jørgensen