§1: Navn.
Foreningens navn er Andelsboligforeningen Præstegårdsvej. Foreningens hjemsted er Ulkebøl i Sønderborg Kommune.

§2: Formål.
Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr. Nr. 872 Ulkebøl ejerlaug på bedste måde i.ht.t. foreningens vedtægter.

§3: Medlemmer.
Stk.1: Som medlem kn optages enhver, der har eller i forbindelse med optagelse som medlem overtager brugsretten til lokaler i foreningens ejendom. Medlemskabet kan kun vedrøre de lokaler, brugsretten omfatter.
Stk.2: Hvert medlem må kun have brugsretten til en beboelseslejlighed og er forpligtet til at benytte lejligheden, jf. dog nedenfor §12, §14 stk. 3 og §38.

§4: Indskud.
Stk.1: Hvert medlem har ved stiftelsen betalt et indskud svarende til andelens størrelse.
Stk.2: Ved optagelse af et nyt medlem efter stiftelsen skal der, udover indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud + tillægsbeløb svarer til den pris som efter §13 godkendes for andel og lejlighed.

§5: Hæftelse.
Stk.1: Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen, jfr. Dog stk.2.
Stk.2: For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamlingen og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaveren uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom.
Stk.3: En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 og stk.2: Indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed indtrådt i forpligtelsen.

§6: Andel.
Stk.1: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at de indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til lejlighedens lejeværdi.
Stk.2: Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 13-20, ved tvangssalg dog med de ændringer der følger af reglerne i andelsboligforeningsloven §6b.
Stk.3: Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Lånet kan højest udgøre 80% af andelens værdi på lånetidspunktet. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningsloven § 4a. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller neddeles fuldmagt for anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende.
Stk.4: I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne har afgivet garanti for lån og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt betragtes dette som misligholdelse med betaling af boligafgift.
Stk.5: For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn . Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for det bortkomne andelsbevis.

§7: Boligaftale.
Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftlig boligaftale, i hvilken boligafgiften og de øvrige vilkår angives (aftale om køb af andelsbevis.

§8: Boligafgift.
Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes kan foretage regulering af boligafgiften for de enkelte lejligheder, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse kommer til at svare til lejlighedernes indbyrdes værdi.
derudover betales a’conto beløb til diverse forbrugsafgifter i henhold til måler, herunder varme, el, vand og antenne.

§9: Vedligeholdelse.
Stk.1: En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af fjernvarmeanlæg og udskiftning af hoveddør samt vinduer og skydeparti. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve, køkkenborde og udstyr i køkken og badeværelse. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse som skyldes slid og ælde.
Stk.2: En andelshaver er endvidere forpligtet til at rengøre andre områder såsom terrasser, have, vej, parkeringsplads, flisegange og hæk i skel, herunder hæk klipning og til at foretage rydning af sne/is og saltning i samme områder, således post og renovation har fri adgang. Ved områder forstås, områder fra egen bolig til offentligt skel og det halve område til nærmeste nabo, eller efter nærmere aftale med naboen. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmer regler for vedligeholdelsen af sådanne områder.
Stk.3: En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelses- og rengøringsarbejder, som efter generalforsamlings vedtagelse er pålagt andelshaveren.
Stk.4: Såfremt en andelshaver forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor et nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes ti ophør med 3 måneders varsel, jfr. §20.
Stk.5: Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage udvendig vedligeholdelse af bygninger, cykelskure, fælles anlæg og grønne områder.
Stk.6: det bemærkes specielt, at hæk og alle skel ikke kan ændres, med mindre andelsboligforeningens bestyrelse godkender ændringen, idet bestyrelsen er forpligtet til at respektere de på ejendommen lyste byrder og servitutter.
Stk.7: Al udvendig maling eller ændring af de ydre omgivelser, såsom opsætning af udhuse, stakit, havelåger, drivhuse og andre ting der ændrer oprindelig standard må kun ske efter aftale med bestyrelsen, der kan kræve sagen afgjort på en ordinær generalforsamling, eller afgjort ved beboerafstemning, der så er bindende. Afgørelsen kan senere indføjes i vore vedtægter på en generalforsamling.
Stk.8: Til udendørs maling af træværk må kun benyttes maling af typen Flügger 97, U-181 (grøn jord) og til vinduer og døre Flügger 98, U-75 (ludgrå).
Stk.9: Vedtages det på generalforsamling at iværksætte forbedringer i eller omkring ejendommen, kan et medlem ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse.

§10: Forandringer.
Stk.1: En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen. Forandring skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger after anmeldelsen og iværksættelse af forandringen skal da udskydes indtil der er opnået enighed med bestyrelsen. Kan enighed ikke opnås afgøres sagen på en ordinær generalforsamling.
Stk.2: Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.
Stk.3: Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandrings forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes og efterfølgende skal ibrugtagningsattest forevises.

§11: Fremleje.
Stk.1: En andelshaver må hverken helt eller delvs overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og stk.3.
Stk.2: En andelshaver er berettiget til at fremleje eller .låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidig fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold eller lignende for en begrænset periode på normalt 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.
Stk.3: Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser.

§12: Overdragelse af andelen..
Stk.1: Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med stk. 2. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives.
Stk.2:
Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:
a. Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig eller til børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre, eller til en person der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst de seneste 2 år før overdragelsen.
b. Personer der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte at de indtegnede én gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på ventelisten, idet de ellers slettes.
c. Findes ingen på venteliste, skal fraflytteren selv finde en køber.

§13: Overdragelsessum.
Stk.1: Ved overdragelse af en andel må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen er i foreningsformue, forbedring i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge.
Stk.2: Ved opgørelse af foreningens formue ansættes ejendommen ved generalforsamlingsbeslutning til den højeste af følgende værdier:
a: Anskaffelsesprisen.
b: Handelsværdien som udlejningsejendom, under forudsætning af, at køber overtager de indestående prioriteter og betaler den resterende købesum kontant.
c: Den seneste ansatte ejendomsværdi (kontantejendomsværdien) med eventuelle reguleringer efter
§2A i lov om vurdering af landets faste ejendomme. Ved opgørelsen af foreningens formue optages prioritetsgæld på ejendommen efter kursværdi.
Generalforsamlingsbeslutningen er bindende, selvom en højere pris kunne opnås. Ved opgørelsen må værdien af andelene i foreningsformue ikke medregnes medet højere beløb end det, der følger af foranstående beregning.
Stk.3: Uanset reglen i stk. 2 kan en andelshaver ved overdragelsen beregne sig samme pris for andelen i foreningens formue som han selv lovligt har betalt, såfremt ejendommen er opført med støtte efter lov om boligbyggeri og finansieret med indekslån.
Stk.4: Værdien af forbedringer i lejligheden ansættes til vurderingsprisen ved anskaffelsen med fradrag på 10% pr. år, forbedringer er således nedskrevet til 0 kr. efter 10 år.

§14: Forbedringer.
Stk.1: Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse, udarbejdet af den fraflyttede andelshaver.
Stk.2: Såfremt den fraflyttede andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre, samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelse, afgøres disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmand af boligretten. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af lejligheden indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttede andelshaver og foreningen, eller evt. pålægges den ene part fuldt ud, idet han derved skal tage hensyn til hvem af parterne der har fået medhold ved skønnet.

§15: Fremgangsmåden.
Stk.1: Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, samt eventuel pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhververen skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelser om prisfastsættelse og om straf.
Stk.2: Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve at overdrageren refunderer udgifter til forespørgsel til andelsboligen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og vedtvangssalg eller –aktion.
Stk.3: Overdragelsessummen skal senest to uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantier, afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere og dernæst til den fraflyttede andelshaver
Stk.4: Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttede andelshaver berettiget til at tilbagebeholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfaldne boligafgifter og efterbetaling af varmeudgifter o.lign. Såfremt afregningen sker inden fraflytning er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af erhververens eventuelle krav i anledning af mangler ved overtagelsen.

Stk.5: Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre der er overtaget i forbindelse med boligen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregning til overdrageren, således at beløbet først udbetales når der ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.
Stk.6: Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 3-5, skal afregnes senest 3 uger efter overdragelsesdagen forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen.

§16: Ubenyttet bolig.
Stk.1: Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, eller er fraflytning sket efter eksklusion jfr. §20, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, overtagelsen skal ske på hvorefter afregning finder sted som anført i §15.

§17 Dødsfald.
Stk.1: Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden.
Stk.2: Såfremt ægtefællen ikke ønsker at fortsætte medlemskab og beboelse, har denne ret til efter reglerne i §12 at indstille, hvem der skal overtage andel og lejlighed.
Stk.3: Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, skal der gives fortrinsret til personer, som beboede lejligheden ved dødsfaldet og som i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren, og dernæst til personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død. Herefter gives fortrinsret til personer, der var beslægtede med den afdøde andelshaver i lige op- eller nedadgående linje, §12 og §15 finder således ikke anvendelse.
Stk.4: Lejligheden skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3 måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder §12 tilsvarende anvendelse.

§18 Samlivsophævelse.
Stk.1: Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden.
Stk.2: Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter lejligheden, skal hans ægtefælle indtræde som medlem eller forpligtige sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer retten til boligen. I modsat fald bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed efter reglerne i §12.
Stk.3: Reglerne i stk, 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for husstandsmedlemmer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren

§19: Opsigelse.
Stk.1: Andelshaverne kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i §§12-15.

§29 Eksklusion.
Stk.1: I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen:
a. Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art.

b. Såfremt en andelshaver forsømmer sin vedligeholdelses- eller rengøringspligt og trods skriftligt påkrav ikke foretager denne inden udløbet af en fastsat frist.
c. Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere.
d. Såfremt en andelshaver, trods skriftligt påkrav, ikke ønsker at overholde vore vedtægter.
e. Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelsen af andelen betinger sig en større pris end godkendt af generalforsamlingen.
f. Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger til at ophæve lejemålet.
Stk.2: Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og der forholdes som bestemt i §16.

§21: Generalforsamling.
Stk.1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb og skal indeholde følgende dagsorden, idet yderligere punkter kan tilføjes:
a. Bestyrelsens beretning<
b. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og evt.
revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelse.
c. Forelæggelse af budget til godkendelse.
d. Forslag
e. Valg af bestyrelse
f. Valg af pengeinstitut.
g. Valg af revisor.
h. Eventuelt.
Stk.2: Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ del af medlemmerne og/eller administrerende pengeinstitut forlanger det, med angivelse af dagsorden. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun den dagsorden indkalderne har anført behandles.
Stk.3: Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret / registreret revisor til at revidere årsregnskabet og føre revisionsprotokol.

§22: Generalforsamling.
Stk.1: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Stk.2: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med at det kommer til behandling.
Stk.3: Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. Administrator og revisor, juridisk rådgiver samt repræsentanter for andelshaverne har adgang til at deltage og tage ordet på generalforsamlingen.
Stk.4: Hver andel giver kun én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem eller anden andelshaver. Hver andelshaver kan kun møde med én fuldmagt.

§23: Beslutninger..
Stk.1: Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om væsentlige forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning. Dog skal mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede.
Stk.2: Forslag om væsentlige forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.

§24: Dirigent.
Stk.1: Generalforsamlingen vælger selv en dirigent. Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigent og hele bestyrelsen.

§25: Bestyrelsen.
Stk.1: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.
Stk.2: Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en kasserer (næstformand) og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens arbejde, dog uden at have stemmeret og kan indkaldes ved et bestyrelsesmedlems lovlige forfald.
Stk.3: Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand.
Stk.4: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk.5: Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlem. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem, sker for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

§26: Inhabilitet.
Stk.1:
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse
Stk.2: Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer der har deltaget i mødet.
Stk.3: I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§27: Bestyrelsesmøder.
Stk.1: Bestyrelsen indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden (kassereren) så ofte anledning findes at foreligge, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det.
Stk.2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne herunder formanden eller næstformanden (kassereren), er til stede.
Stk.3: Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens, eller i hans forfald næstformandens (kassereren) stemme udslaget.

§28: Tegning.
Stk.1: Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§29: Regnskab og revision.
Stk.: Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen.
Stk.2: Bestyrelsen foreslår i forbindelse med årsregnskabet, hvilke metode der skal anvendes ved fastsættelse af andelens værdi, samt hvilken værdi, andelen herefter skal have. Som note til årsregnskabet oplyses generalforsamlingens beslutning om andelenes værdi og om, hvilken metode der er anvendt ved fastsættelsen.
Stk.3: Bestyrelsen udarbejder en beregning af andelens forventede værdistigning indtil næste årsregnskab foreligger. Beregningens resultat anføres som en note til regnskabet i såvel absolutte tal som i procent af indskudskapitalen.
Stk.4: Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk.5: Det reviderede underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§30: Opløsning.
Stk.1: Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.
Stk.2: Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til enhver tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.

§31; Grundejerforening.
Stk.1: Andelsboligforeningen indgår som grundejer i evt. grundejerforening.

§32: Hække.
Stk.1: Ved interne hække kan naboer imellem frit aftale hæk højder, dog må ingen hæk være over 160 cm. på indgangssiden ikke over 120 cm. Ved uenighed naboer imellem kan den ene part forlange hækken skal være i en højde op til som ovenfor anført. Ved hække ud til offentligt skel gælder hegnsloven. Hvis buske eller træer generer ved skygge eller rodnet, eller virker dominerende i forhold til afdelingens udseende i øvrigt, kan en generalforsamling med mindst 2/3 flertal beslutte de skal fjernes.

§33: Husdyr.
Stk.1: det er tilladt at holde eet stk. husdyr pr. bolig, såfremt dette ikke er til gene for øvrige beboere eller ejendom.

§34: Hastighed.
Stk.1: På boligforenings veje er højeste tilladte hastighed 30 km/t.

§35: Parabolantenne.
Stk.1: Det er tilladt at opsætte parabolantenne, såfremt dette sker på lav sokkel i haven. Opsætning må ikke ske noget steds på bygning.

§36: Campingvogne og trailere.
Stk.1: Det er ikke tilladt at parkere campingvogne og trailere på vore parkeringspladser eller fortove. Kortvarig ind og udlæsning er dog tilladt. Gæsteparkering af campingvogne kan tillades når tidsrum og parkeringssted er aftalt med bestyrelsen.

§37: Fælles byggeregler.
stk.1: De for afdelingen udarbejdede ”fælles byggeregler” er alle pligtige til at følge. De kan ikke fraviges uden en generalforsamlings tilladelse.

§43: Tvivlstilfælde.
Stk.1: Vore vedtægter er gældende foran normalvedtægt for en privat andelsboligforening. I tilfælde hvor vore vedtægter ikke dækker eller ikke dækker fyldestgørende vil den til enhver tidgældende normalvedtægt for en privat andelsboligforening og/eller lov om private andelsboligforeninger være gældende